Algemene voorwaarden

Laatste update: 22/04/2022

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door TBD Agency BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Kipdorp 49, 2000 Antwerpen, Ondernemingsnummer: 0778.403.917 RPR Antwerpen.

1.2 TBD behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt op de website van TBD. Indien reeds een overeenkomst zou bestaan tussen TBD en een opdrachtgever, dan zullen de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn op de eerstvolgende nieuwe bestelling geplaatst door de opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

1.3 Bij het gebruik maken van onze diensten, gaat u integraal en onvoorwaardelijk akkoord met de in dit document opgestelde verkoopsvoorwaarden en beperkingen.

ARTIKEL2: OVEREENKOMSTEN

2.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de offerte wordt ondertekend door de opdrachtgever, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de opdrachtgever of na het verzoek van de opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. De offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van aanvaarding ervan door de opdrachtgever en blijven geldig tot één maand na offertedatum. Hierna verkrijgen zij een louter informatieve waarde. 

2.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TBD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, dan heeft TBD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en desgevallend de uit deze vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever aan te rekenen.

2.3 TBD zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zij gaat hierbij een middelenverbintenis aan.

ARTIKEL 3: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 TBD en de opdrachtgever kunnen op ieder ogenblik op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze overeenkomen om een einde te stellen aan hun samenwerking, de overeenkomst bijgevolg in onderling akkoord te beëindigen en de beëindigingmodaliteiten hiervoor te bepalen.

3.2 Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

3.3 Overeenkomsten die louter betrekking hebben op door TBD verleende hostingdiensten kunnen te allen tijde worden beëindigd per aangetekende brief of e-mail, mits naleving van een opzegperiode van drie maanden.  

ARTIKEL 4: OVERMACHT

4.1 TBD is vrijgesteld van de uitvoering van haar opdracht in geval van overmacht en zolang de overmacht duurt, d.i. elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis volstrekt of redelijkerwijze onmogelijk maakt.

4.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal TBD alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het ogenblik dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

4.3 Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en TBD geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

ARTIKEL 5: BEROEP OP DERDEN

5.1 Voor bepaalde diensten werkt TBD samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.

5.2 Op vraag van de opdrachtgever kan TBD het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. TBD kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.

5.3 Op vraag van de opdrachtgever kan TBD zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de opdrachtgever of een derde partij. TBD kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

ARTIKEL 6: PRIJZEN, FACTURATIE & BETALINGSMODALITEITEN

6.1 De prijzen worden opgesteld in EURO (€), BTW exclusief.

6.2 Wanneer de overeenkomst in onderling overleg tussen partijen is herzien of ontbonden wegens overmacht, zullen eventuele reeds geleverde prestaties door TBD tot aan het ogenblik van overmacht alsnog gefactureerd worden.

6.3 Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande afwijking zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de opdrachtgever bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

6.4 Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via email aan info@tbd.be.

6.5  Elke op de vervaldatum onbetaalde som geeft van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aanleiding tot een conventionele interest van 10% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien zal elke op de vervaldatum onbetaalde som van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd worden met een conventionele schadevergoeding, te beschouwen als schadebeding, ten belope van 10% van de onbetaalde gefactureerde som en met een minimum van € 50,00 per openstaande factuur.

6.6 In geval van gerechtelijke invordering van een factuur, is de opdrachtgever daarenboven de redelijke invorderingskosten verschuldigd, met inbegrip van de interne beheerskosten welke het bedrag van de hierboven vermelde forfaitaire schadevergoeding te boven gaan.

6.7 Indien TBD voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. TBD is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

6.8 TBD heeft het recht om de overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart TBD voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de opdrachtgever, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

7.2. Bij misbruik van de diensten door de opdrachtgever of derden, houdt TBD zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de opdrachtgever.

7.3. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat TBD enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van TBD.

7.4. TBD is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, ….

7.5 In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden (uitgezonderd de bedragen gefactureerd aan de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht door derden zoals bedoeld in artikel 6.7 van deze Algemene Voorwaarden) ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van TBD. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door TBD.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

8.1 De plannen, ontwerpen, foto’s, tekeningen of andere gegevens die door de opdrachtgever worden overgemaakt teneinde TBD toe te laten haar opdracht te vervullen blijven eigendom van de opdrachtgever.

8.2 TBD verstrekt aan de opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van de overeenkomst voor de opdrachtgever heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop TBD een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.

8.3 Op het einde van de overeenkomst draagt TBD alle rechten met betrekking tot de werken die TBD specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde over aan deze laatste. De opdrachtgever verstrekt aan TBD een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken zodat TBD het recht heeft om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van TBD, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige klanten van TBD, en dit in de meest ruime zin.

8.4 TBD heeft het recht de werken en prestaties die zij in het raam van deze overeenkomst uitvoerde, te tonen aan andere opdrachtgevers voor commerciële doeleinden. TBD behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 9: HOSTING CONTRACTEN

9.1 TBD streeft er naar om de veiligheid van de opgeslagen informatie zo veel als mogelijk te garanderen, o.a. door het gebruik van degelijk informaticamateriaal en de toepassing van de meest recente technieken. Deze verbintenis is eveneens een middelenverbintenis.

9.2 TBD verklaart dat zij dienaangaande verzekerd is tegen de gevolgen van fouten die zij in het kader van haar hostingactivteiten zou kunnen begaan. TBD kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht. TBD is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie. Van zodra TBD kennis neemt van onwettige informatie, zal zij de informatie onmiddellijk verwijderen of de toegang ertoe blokkeren.

9.3 Voor zover de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van TBD, heeft TBD de hoedanigheid van verwerker. De opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). De opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wetgeving, op zich te nemen en integraal na te leven. De rechten en plichten van de partijen zullen afzonderlijk in een verwerkersovereenkomst worden vastgelegd. In de verwerkersovereenkomst worden nadere afspraken vastgesteld inzake de verwerking van persoonsgegevens door TBD als verwerker ten behoeve van de opdrachtgever.

9.4 TBD zal alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zal deze op geen enkele wijze aan derden verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever behalve wanneer de publicatie vereist is voor de werking van de verwerking of wanneer deze moeten worden bekendgemaakt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9.5 TBD zal de persoonsgegevens enkel verwerken op basis van schriftelijke instructies van de opdrachtgever.

9.6 TBD beperkt de toegang tot de persoonsgegevens tot het personeel dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van de overeenkomst.

9.7 TBD zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om alle persoonsgegeven te beschermen tegen schade, vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

9.8 Na beëindiging van de Overeenkomst beëindigt TBD de verwerkingsactiviteiten. TBD zal, naar keuze van de opdrachtgever, alle persoonsgegevens met betrekking tot de beëindigde diensten verwijderen of retourneren en bestaande kopieën verwijderen voor zover technisch mogelijk. TBD kan kopieën bewaren indien de opslag van persoonsgegevens om wettelijke of reglementaire redenen vereist is.

ARTIKEL 10: VERTROUWELIJKHEID EN PERSOONSGEGEVENS

10.1 TBD en de opdrachtgever verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie, alsook de bedrijfsgeheimen, die zij vernemen over elkaar, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden.

10.2 TBD en de opdrachtgever verbinden zich ertoe de inhoud en de structuur van de website of webapplicatie niet mee te delen of kenbaar te maken aan derden vooraleer de website toegankelijk zal zijn op het internet, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 11: ALGEMENE BEPALINGEN

11.1 Indien, om eender welke reden, één of meerdere bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als ongeldig, ontoepasselijk of nietig, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden. De artikelen in kwestie zullen worden aangepast voor zover noodzakelijk is deze geldig en toepasbaar te maken, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal worden genomen. 

11.2 Elk geding tussen partijen met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de gesloten overeenkomsten behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van TBD. Het Belgisch recht is het enige recht van toepassing. De opdrachtgever en TBD erkennen onderling e-mailverkeer als een wettelijk en geldig bewijsmiddel.